MS BUILDER s.r.o.
Ňárad 49, 930 06 Ňárad

+421 907-329-162

info@msbuilder.sk

IČO: 50259512, DIČ: 2120247789

Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava (Oddiel: Sro, č. vložky 37423/T), a nie je platcom DPH.

Údaje označené s * sú povinnné