Pasívny dom

je energeticky úsporný dom s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktorý zabezpečí vysoký komfort v zime i v lete a naplnenie cieľov európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD-II). Za pasívny dom považujeme budovy s mernou potrebou tepla na vykurovanie pod 15 kWh/(m2K).

Pasívny dom musí byť prakticky vzduchotesný, a to po celú dobu životnosti stavby, celková hodnota neprievzdušnosti nemôže byť väčšia ako N50 < 0,6 (1/h), to znamená, že pri pretlaku alebo podtlaku 50 Pa sa nesmie za hodinu vymeniť netesnosťami v obálke domu viac ako 60 % vnútorného objemu vzduchu.

Projektovanie pasívneho domu musí byť dôkladné nakoľko kvalita realizácie pasívneho domu závisí vo veľkej miere od kvality projektu. Zadanie investora sa spracuje s ohľadom na funkčnosť domu a súčasne na zníženie potreby energie.

 

Zásady pri navrhovaní pasívneho domu

  • výber pozemku a orientácia domu na svetové strany
  • výber vhodného projektu s ohľadom na požiadavky budúceho majiteľa
  • vypracovanie kvalitného a odborného návrhu stavby
  • kvalitné zateplenie domu
  • výber okien s parametrami pre energeticky pasívny dom
  • odstránenie tepelných mostov
  • zabezpečenie vzduchotesnosti obalu stavby
  • využívanie riadeného vetrania s rekuperáciou vzduchu
  • využívanie slnečnej energie
  • použité technológie výroby tepla – tepelné čerpadlo, solárny kolektor…

66

106

3

V pasívnom dome je žiaduce používanie vysoko úsporných elektrospotrebičov triedy “A”, tým sa zníži spotreba elektrickej energie až o 50 %.